گزارش فرم درخواست دمو
نام کارشناستاریخ درخواستکد پیگیرینوع درخواستموضوععنوان درخواستوضعیتتاریخ تقریبی تحویلدرصد پیشرفتمشاهده جزییات
unknown1397/08/222095699641مشکلهستهبانجام و تحویل به پشتیبانی1397/08/15
كاربر سرپرست1397/09/061151196734بهبود و توسعههستهتست

5.1.0.0
V5.1.0.0