میز خدمت الکترونیکی
 1. مشترکین و متقاضیان
 2. نرم افزار خدمات مشترکین
 3. دفاتر پیشخوان
 4. درخواست و شکایت
 5. پیشنهادات
 6. تعرفه ها
 7. ارتباط با مسئولین
 8. پیمانکاران و مشاوران
 9. استخدام
 10. سامانه ۱۵۲۱
 11. سایر

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0