امکان ایجاد ساب پورتال

Subportal زیرمجموعه ای از یک پورتال است که خود به تنهایی یک پورتال مجزا محسوب می گردد. هر پورتال می تواند یک یا چند زیرپورتال درون خود داشته باشد. این ساب پرتال ها می توانند کاملا مستقل از پورتال اصلی بوده و صفحات و بخش های مربوط به خود را در صفحات داشته باشند. در واقع هر یک از این ساب پورتال ها می توانند یک پورتال کامل با تمامی امکانات پرتال مادر باشند. Subportal به سازمان هایی که دارای چندین زیرمجموعه هستند، این اجازه را می دهد که هر زیرمجموعه از سازمان، دارای یک پورتال اختصاصی برای خود باشد. این امر باعث می شود که واحدهای سازمانی با حفظ استقلال خود از سازمان مادر، یکپارچگی کل سازمان را نیز حفظ نمایند. برای مثال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دارای زیرسازمان های مختلفی است که هریک از این زیر سازمان ها در حین یکپارچگی با سایت اصلی برای خود یک پورتال مجزا دارند.
5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0